תקנון האגודה

פרק א' – שם העמותה ומטרותיה

1. שם העמותה

העמותה אשר הוקמה ביום 21 באוקטובר 1992 ורשומה ברשם העמותות כעמותה מספר 58-0221406 מיום 6 במאי 1993, תקרא "אגודה ישראלית למעשה טלאים".

2. מטרות העמותה

2.1 העמותה היא ארגון ללא מטרת רווחים (מלכ"ר).
2.2 העמותה הוקמה ללמד, לקדם, ולהשריש את אומנות הטלאים בארץ, העמותה תסייע ותקדם את אומנות הטלאים ע"י עידוד ומתן חסות לסדנאות ותערוכות בארץ.

3. שינוי התקנון

3.1 העמותה אינה רשאית לשנות את שמה ו/או מטרותיה.
3.2 העמותה רשאית לשנות א התקנון למעט סעיף 3.1, בהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב קולות של הזכאים להצביע בה.

פרק ב' – חברות בעמותה

4. קבלת חברות

4.1 החברות בעמותה פתוחה לכל המעוניינת באומנות מעשה-טלאים.
4.2 המבקשת להתקבל כחברה בעמותה תפנה למזכירות העמותה, תמלא טופס בקשה להתקבל כחברה ותשלם דמי חברות.

5. זכויות וחובות של חברה

5.1 חברת עמותה מתחייבת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה.
5.2 חברת עמותה זכאית להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית, ויהיה לה קול אחד בכל הצבעה.
5.3 חברת עמותה זכאית לבחור ולהיבחר לכל מוסדות העמותה.
5.4 חברת עמותה זכאית להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
5.5 חברת עמותה תשלם דמי חברות שנתיים בסכום אשר ייקבע מדי שנה ע"י ועד העמותה.
5.6 החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.
5.7 פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החברה ערב פקיעת חברותה, בעד התקופה שעד לפקיעת חברותה.

6. דמי חברות בעמותה ומימון פעולות

6.1 ועד העמותה יגבה דמי חברות שנתיים בהתאם לתכנית העבודה השנתית שיציע לאסיפה הכללית, וצפי ההוצאות הנובעות מכך.
6.2 דמי החברות מיועדים לממן את הפעילות השוטפת של העמותה כגון:

6.2.1 קיום תקשורת עם חברות העמותה.
6.2.2 קיום תקשורת עם גורמי חוץ.
6.2.3 הוצאת דפי מידע וידיעונים בדואר אלקטרוני ולחילופין בדואר רגיל לחברות שאינן מקושרות בדוא"ל.
6.2.4 הפקת עיתון.
6.2.5 רכישת ציוד מתכלה לצורך הפעילות השוטפת.
6.2.6 קיום אסיפה כללית.
6.2.7 תשלום למרצים.
6.2.8 תשלום עבור החזר הוצאות טלפון ונסיעות לחברות הממלאות תפקידים במוסדות העמותה, במסגרת התקציב.
6.2.9 הכנת דו"ח כספי ע"י מנהל חשבונות.

6.3 פעילויות שאינן שוטפות כפי הגדרתן בסעיף 6.2, כגון תערוכות וסדנאות, ימומנו מהמקורות הבאים:

6.3.1 מימון עצמי של החברות.
6.3.2 עד חמישים אחוז מהכספים העודפים של השנה החולפת.
6.3.3 כספי תרומות.

6.4 העמותה רשאית להוציא סך 100% מכלל הכספים אשר גויסו למטרת אירוע מסוים המפורט בסעיף 6.3.

7. מתן הודעות לחברות

הזמנה, דרישה, התראה וכל הודעה אחרת של העמותה לחברותיה יינתנו:
7.1 במכתב שיימסר ביד או יישלח בדואר ישראל או בדואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל של החברה, לפי הפרטים הרשומים בפנקס החברות.
7.2 הודעות שוטפות תשלחנה בדוא"ל למעט חברות שאינן מחוברות למחשב ו/או אין להן דוא"ל.
7.3 הזמנה לאסיפה כללית של העמותה וכן התראות לפי סעיף 8.2 לתקנון ישלחו באמצעות דואר ישראל בנוסף לכל אמצעי תקשורת אחר.
7.4 לפי בקשת החברה בכתב, תשנה העמותה את מענה הרשום של החברה בפנקס החברות.

8. פקיעת חברות

8.1 החברות בעמותה פוקעת –

8.1.1 במות החברה.
8.1.2 בפרישת החברה מרצון מן העמותה.
8.1.3 בהוצאתה של החברה מן העמותה, לפי החלטה שהתקבלה לפי הצעת וועד העמותה ברוב מיוחד של 75% מקולות הנוכחים באסיפה כללית, בין אסיפה רגילה ובין אסיפה מיוחדת.

8.2 האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חברה מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

8.2.1 החברה לא שילמה לעמותה את המגיע לה ממנה.
8.2.2 החברה לא קיימה את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
8.2.3 החברה פעלה בניגוד למטרות העמותה.
8.2.4 החברה הורשעה בשל עבירה שיש עימה קלון.

8.3 לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חברה מן העמותה אלא לאחר שנתן לה הזדמנות נאותה להשמיע טענותיה לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בסעיפים 8.2.1, 8.2.2 או 8.2.3, אלא לאחר שהתרה בחברה ונתן לה חודשיים מיום ההתראה לתיקון המעוות.

פרק ג' – מוסדות העמותה

9. האסיפה הכללית

9.1 אסיפה כללית רגילה

9.1.1 אסיפה כללית רגילה תכונס לפחות פעם בשנה בסמוך למועד הגשת הדו"ח הכספי, והדו"ח המילולי, או כל מסמך אחר שיידרש על פי כל דין, לצורך אישורם, לפני הגשתם לרשויות. נוסף על האמור האסיפה כללית תדון בהצעות לסדר היום שהוגשו במועד לפי הוראות ס"ק 9.1.7.
9.1.2 יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית רגילה ייקבעו בידי ועד העמותה.
9.1.3 אסיפה כללית תכונס ע"י הודעה שתינתן לכל חברה לפחות 20 יום מראש ותציין יום, שעה ומקום האסיפה.
9.1.4 אסיפה כללית תשמע דין וחשבון על פעולות ועד העמותה ועל פעולות ועדת ביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי והדו"ח המילולי שהגיש לה ועד העמותה, ותחליט על אישורם.
9.1.5 האסיפה כללית תקבל דיווח על הצעת התקציב השנתי שוועד העמותה הכין ותאשר אותו.
9.1.6 אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברות העמותה; היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחות.
9.1.7 לא נתכנס המניין האמור תקוים האסיפה לאחר 30 דקות ממועד הפתיחה המקורי, ותהיה חוקית בכל מספר משתתפות.
9.1.8 יש להגיש לוועד העמותה הצעות לסדר היום לאסיפה הכללית לפחות 10 ימים לפני קיום האסיפה. מגישת ההצעה תזדהה בשמה המלא. הצעה אנונימית לא תעלה לדיון.
9.1.9 ביקשו לפחות עשרה אחוז מכלל חברות העמותה בכתב מן הוועד לכלול נושא מסוים בסדר היום של האסיפה, חייב הוועד לעשות כן, ובלבד והדרישה להכנסת הנושא לסדר היום התקבלה לפני משלוח סדר היום הסופי לחברות.
9.1.10 ועד העמותה ישלח סדר יום לאסיפה 7 ימים לפני קיום האסיפה.
9.1.11 יו"ר ועד העמותה ינהל את האסיפה הכללית ומזכירת ועד העמותה תרשום פרוטוקול לאסיפה. נעדרה יו"ר הועד מן האסיפה, תבחר האסיפה ביו"ר אחרת מבין חברות הועד.
9.1.12 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעות, זולת אם החוק, או תקנון זה, דרש רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, יש לערוך הצבעה חוזרת. היו הקולות בהצבעה חוזרת שקולים תחשב ההצעה שבגינה הצביעו כאילו נדחתה ברוב קולות החברות שנכחו והצביעו באסיפה הכללית.
9.1.13 האסיפה הכללית הרגילה לא תחליט בעניין שאינו כלול בסדר יומה.
9.1.14 בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול ע"י מזכירת האסיפה; הפרוטוקול ייחתם בידי יו"ר האסיפה.
9.1.15 פרוטוקול האסיפה הכללית יופץ בין חברות העמותה באמצעות הדואר האלקטרוני ולחילופין דואר רגיל למי שאינה מקושרת בדוא"ל חתום ע"י היו"ר.

9.2 אסיפה כללית שלא מן המניין

9.2.1 ועד העמותה רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין.
9.2.2 ועד העמותה רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב, של וועדת הביקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה.
9.2.3 אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס ע"י ועד העמותה בתוך חודש ימים ממועד קבלת הדרישה כאמור.
9.2.4 אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס ע"י הודעה שתינתן לכל חברה לפחות 20 יום מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה .
9.2.5 האסיפה הכללית שלא מן המניין לא תדון ולא תחליט בשום נושא שלא פורט בסדר היום ובהודעות המזמינות לאסיפה.
9.2.6 אסיפה כללית שלא מן המניין לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברות העמותה; היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחות.
9.2.7 לא נתכנס המניין האמור תקוים האסיפה לאחר 30 דקות ממועד הפתיחה המקורי, ותהיה חוקית בכל מספר משתתפות.
9.2.8 בכל אסיפה כללית שלא מן המניין ייבחרו מבין דורשי האסיפה יו"ר לאסיפה, אשר תנהל את האסיפה ומזכירה לאסיפה.
9.2.9 החלטות האסיפה הכללית שלא מן המניין יתקבלו ברוב קולות מיוחד של 75% לפחות מן הנוכחות בעלות זכות ההצבעה באסיפה.
9.2.10 בכל אסיפה כללית שלא מן המניין ינוהל פרוטוקול ע"י מזכירת האסיפה. הפרוטוקול ייחתם בידי יו"ר האסיפה.
9.2.11 פרוטוקול האסיפה הכללית שלא מן המניין יציין ביוזמת מי התכנסה, יכלול את שמה של יו"ר האסיפה, סדר יומה, פירוט עיקרי של הדברים אשר נשמעו ואירעו בה ואת ההחלטות שנתקבלו בה.
9.2.12 פרוטוקול האסיפה הכללית שלא מן המניין יופץ בין חברות העמותה באמצעות הדואר האלקטרוני ולחילופין בדואר רגיל למי שאינה מקושרת בדוא"ל חתום ע"י היו"ר של האסיפה.

10. ועד העמותה ותפקידיו

10.1 חברות העמותה תבחרנה חמש נציגות לשמש בוועד העמותה.
10.2 בחירת יו"ר הוועד ועמותה וחלוקת התפקידים בתוך הועד יתקיימו בישיבה הראשונה שלאחר הבחירות, בראשות החברה שזכתה במספר הקולות הרב, ובנוכחות ועדת ביקורת.
10.3 חברת ועד רשאית להתפטר בכל עת מכהונתה ע"י הודעה בכתב לוועד ובהתראה של 30 יום לפחות.
10.4 נתפנה מקומה של אחת החברות בוועד, תיכנס במקומה המועמדת הבאה שקיבלה את מספר הקולות הרב בבחירות האחרונות.
10.5 והיה ואין מועמדות נוספות שהציגו מועמדותן בבחירות האחרונות, רשאי הועד למנות חברה אחרת של העמותה לכהן כחברת הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאיות חברות הועד הנותרות להמשיך ולפעול כוועד.
10.6 יו"ר העמותה – דינה כדין חברת ועד. והיה והתפטרה – תיכנס במקומה חברת ועד חדשה, כאמור בסעיפים 10.4 ו-10.5, והועד יבחר יו"ר חדשה.
10.7 חברת ועד שנבצר ממנה למלא את תפקידיה לתקופה של עד 6 חודשים, רשאיות הנותרות למנות חברת עמותה למלא מקומה עד שתשוב למלא תפקידה. אם נבצר ממנה למלא את תפקידה לתקופה שמעל ל-6 חודשים, עליה להתפטר.
10.8 חברת עמותה הנמצאת בתקופת צינון כאמור בסעיף 14.4, לא תוכל למלא מקומה של חברת ועד.
10.9 חברת ועד שנעדרה מ-3 ישיבות רצופות ללא סיבה מוצדקת ואיננה לוקחת חלק פעיל בפעילות העמותה, רשאי הועד לאחר התראה, להמליץ על הדחתה בפני אסיפה כללית.
10.10 הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן ודרך ניהולן. החלטות וועד יתקבלו בפורום בו השתתפו לפחות שלוש חברות וועד כולל היו"ר.
10.11 וועדת ביקורת או לפחות שתי חברות ועד רשאיות לזמן ישיבת ועד מיוחדת שחייבת להתקיים תוך 10 ימים מיום קבלת הדרישה.
10.12 החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעות; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברות הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.
10.13 הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. יש לרשום בסופו של כל דיון בכל נושא שהוא את החלטת הועד. בתחילת כל ישיבה יש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת.
10.14 הועד יפרסם את פרוטוקול ישיבותיו באתר העמותה שבועיים מיום הישיבה.
10.15 הועד חייב להסמיך שתים מבין חברותיו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.
10.16 זכות חתימה על המחאות תהיה לשתי חברות הועד שיוסמכו לכך. שתי חתימות על המחאה + חותמת העמותה מחייבות.
10.17 בתום כל פעילות שיקיים ועד העמותה כמפורט בסעיף 6.3, יכין הועד דו"ח הוצאות והכנסות ויפרסמו באתר העמותה בתוך חודש ימים מתום הפעילות.
10.18 לקראת סוף שנה יכין הועד הצעת תכנית עבודה לשנה הבאה, ובהתאם לכך יקבע את התקציב ואת גובה דמי החברות.
10.19 בתום שנת התקציב, ידאג הוועד להכנת דו"ח כספי שנתי ע"י מנהל חשבונות.

11. בעלי תפקידים בוועד העמותה

11.1 מי שנבחרה לכהן כיו"ר הועד תהיה יו"ר העמותה, תייצג את העמותה באופן רשמי, תפתח ותסגור כל התכנסות של העמותה (למעט אסיפה כללית שלא מן המניין). כמו-כן, תתאם ותקשר בין בעלות התפקידים בוועד, ותהיה אחראית על יישום החלטותיו ועל נוהל תקין.
11.2 מזכירה – תנהל רישום מעודכן של פנקס החברות ותנהל רישום של פרוטוקולים מישיבות הועד ומהאסיפה הכללית הרגילה.
11.3 גזברית – תנהל רישום מדויק של כל התקבולים והתשלומים, תכין דו"ח הכנסות והוצאות בתום כל פעילות של ועד העמותה כמפורט בסעיף 6.3, תערוך דו"ח שנתי על המצב הכספי, תציג את הספרים לביקורת חשבונות בסוף שנת התקציב, ותשלם את ההוצאות אשר אושרו ע"י ועד העמותה. הגזברית חייבת להיות בהכשרתה מנהלת חשבונות לפחות. והיה ולא תמצא חברת עמותה מתנדבת מתאימה, תעסיק העמותה גזברית שאינה חברת העמותה בשכר.
11.4 אחראית תערוכות – תפעל בשיתוף עם יו"ר העמותה לאתר מקומות לקיום תערוכות, תנהל מו"מ עם הגורמים השונים הרלבנטיים לקיום התערוכות בארץ ובחו"ל, תגבש ותפרסם את הפרוטוקול של כל תערוכה על פי "קול קורא" (נספח א' לתקנון), תראה לאיסוף ופיזור העבודות, ובמידת הצורך תנהל משא ומתן עם עמיל מכס לצורך משלוח עבודות לחו"ל. והיה ולא תמצא חברת עמותה מתנדבת תפקיד, יאתר הועד מתנדבת/מתנדבות מחברות העמותה שתסייענה ליו"ר הוועד למלא תפקיד זה.
11.5 אחראית אירועים וסדנאות – תנהל מו"מ עם אתרים לקיום סדנאות, סופי שבוע או כל פעילות אחרת של וועד העמותה, תטפל ברישום, איסוף הכספים ועדכון חברות העמותה במידע שוטף לפני האירוע.

12. סמכויות ועד העמותה

12.1 הועד הנבחר אחראי לפעילות שוטפת של העמותה במשך תקופת כהונתו:

12.1.1 קיום אסיפה כללית אחת בשנה לפחות, כאמור בסעיף 9.1.
12.1.2 גביית דמי חברות שנתיים.
12.1.3 הוצאת ידיעונים, דפי מידע ועיתון.
12.1.4 ארגון כנסים, סופי-שבוע, השתלמויות, תערוכות וסיורים.
12.1.5 גביית כספים נפרדת עבור כנסים, סופי-שבוע והשתלמויות.
12.1.6 העסקת מנהל חשבונות בשכר עבור הכנת הדו"ח הכספי השנתי.
12.1.7 פעילות לצורך גיוס תרומות לשם קיום מטרות העמותה.

12.2 כל הוצאה כספית תגובה ע"י החלטת ועד קודמת להוצאתה, וחשבונית/קבלה.

13. ועדת ביקורת

13.1 חברות העמותה תבחרנה שלוש נציגות לשמש כוועדת ביקורת. לא נמצאו שלוש מתנדבות לתפקיד תכהן וועדת הביקורת גם בהרכב של שתי חברות.
13.2 חברת ועדת ביקורת רשאית להתפטר בכל עת מכהונתה ע"י הודעה בכתב לוועד, תוך מתן התראה של 30 יום מראש.
13.3 נתפנה מקומה של חברת ועדת ביקורת, רשאי ועד העמותה למנות חברה אחרת של העמותה לכהן כחברת ועדת ביקורת עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאיות חברות ועדת ביקורת הנותרות להמשיך ולפעול.
13.4 ועדת ביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה, ותביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין וחשבון הכספי והדוח המילולי.
13.5 ועדת ביקורת תגיש את מסקנותיה והמלצותיה בפני ועד העמותה טרם התכנסות האסיפה הכללית ולא פחות מחודש כדי לאפשר לוועד העמותה לגבש את תשובתו.
13.6 בנוסף, תבקר הועדה את פעילות הועד בהתאם לתקנון.
13.7 דו"חות ועדת הביקורת שיועברו לאסיפה הכללית יהיו זהים לדו"חות שהועברו לוועד העמותה.
13.8 הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי יוגשו לועדת ביקורת לא פחות מחודש לפני יום האסיפה הכללית אשר תתכנס לאישורם.
13.9 כל בעלות התפקידים בעמותה וכל חברותיה, חייבות לסייע לוועדת הביקורת במילוי תפקידיה, להשיב על כל השאלות המופנות אליהן על ידה בענייני העמותה ולמסור לה כל מסמך הנוגע לעמותה הנמצא ברשותן.
13.10 ועדת ביקורת רשאית לבקש לראות כל מסמך הקשור בפעילות העמותה. ועד העמותה חייב להיענות לבקשת ועדת הביקורת תוך 10 ימים מיום קבלת הבקשה, ולשלוח את המסמכים בדואר שליחים או בדואר רשום.

14. בחירות למוסדות העמותה

14.1 אחת לשנתיים יתקיימו בחירות למוסדות העמותה: ועד העמותה וועדת ביקורת, במסגרת האסיפה כללית השנתית. הבחירות תהיינה חשאיות.
14.2 אפשר שיתקיימו בחירות למוסד ממוסדות העמותה גם במסגרת אסיפה כללית רגילה שאינה האסיפה השנתית.
14.3 החברות במוסדות העמותה תבחרנה לתקופת כהונה של שנתיים, ולא יותר משתי קדנציות רצופות בכל מוסד.
14.4 חברה שהייתה מועמדת לוועד העמותה ו/או לועדת ביקורת, ונבחרה לכהן באחד המוסדות, יימחק שמה מרשימת המועמדות למוסד האחר. במידה ותתפטר באמצע קדנציה, לא תוכל לכהן בוועד העמותה ו/או בוועדת ביקורת אלא לאחר תקופת צינון כאמור בסעיף 14.4, ולא תוכל לבוא במקום חברה שהתפטרה.
14.5 לאחר כהונה של קדנציה אחת, או שתי קדנציות רצופות, באחד ממוסדות העמותה,תמתין החברה קדנציה אחת לפני שתוכל להגיש מועמדותה לכל תפקיד במוסדות העמותה.
14.6 חברה המתפטרת באמצע קדנציה מכהונתה, ייחשב כאילו כיהנה קדנציה שלימה, ותהיה חייבת בתקופת צינון כאמור בסעיף 14.4.
14.7 חברה שכיהנה באחד ממוסדות העמותה קדנציה אחת, תוכל להמשיך ולכהן רק באותו מוסד למשך קדנציה נוספת, ולא תוכל להציע מועמדותה למוסד האחר, אלא לאחר תקופת צינון כאמור בסעיף 14.4.

15. סייגים לכהונה

15.1 לא תכהן חברת עמותה בעת ובעונה אחת כחברת ועד העמותה וכחברת ועדת ביקורת.
15.2 לא תכהן בתפקיד כלשהו במוסדות העמותה –

15.2.1 מי שאינה חברת העמותה.
15.2.2 מי שמשרתת את העמותה בשכר שלא כחברת ועד.

16. העברת חברה נבחרת מתפקידה

16.1 האסיפה הכללית רשאית להעביר בכל עת חברה נבחרת מכהונתה בוועד העמותה/ועדת ביקורת ברוב מיוחד של 75% לפחות מן הנוכחות בעלות זכות ההצבעה באסיפה.
16.2 חברות ועד העמותה/ועדת ביקורת אינן רשאיות להדיח חברה נבחרת ללא אישור של אסיפה כללית.
16.3 חברה נבחרת בתפקיד כלשהו, תחדל לכהן אם הוכרזה פסולת-דין או פושטת רגל.

17. נכסים לאחר פירוק

17.1 נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה, וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה אסורה.
17.2 פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה ו/או גוף ציבורי אחר, בעלי מטרות דומות.

18. הגבלת התחייבויות

העמותה אינה רשאית להתחייב על כספים עתידיים שאינם ברשותה, ואינה רשאית לקחת אשראי.

18.1 העמותה אינה רשאית לקחת הלוואה.
18.2 העמותה אינה רשאית לתת הלוואה.
18.3 העמותה אינה רשאית להיות ערבה לצד ג'.

פרק ד' – פעילויות העמותה

19. תערוכות בארץ בארגון העמותה

19.1 העמותה רשאית ליזום ולארגן תערוכות בארץ מטעמה ו/או לפי הזמנה מטעם גוף מעוניין.
19.2 רק חברת עמותה רשאית להשתתף בתערוכה.
19.3 לכל תערוכה ייכתב קול קורא, בנוסח נספח א' בשינויים המחויבים לכל תערוכה, על ידי האחראית על התערוכות בעמותה. פרוטוקול התערוכה יכלול את דרישות המזמין כפי שישתנו מעת לעת וממזמין אחד למשנהו, כגון גודל עבודות, נושא, עבודות חדשות או קיימות וכו'.
19.4 אחראית התערוכות תשלח אל החברות את הפרוטוקול של כל תערוכה מראש.
19.5 לא יקבלו לתערוכה עבודות החורגות מהתנאים הקבועים בפרוטוקול התערוכה.
19.6 החברות המשתתפות אשר מציגות עבודותיהן בתערוכה ישתתפו במימון התערוכה, והתשלום יכלול דמי הרשמה חד פעמיים שלא יוחזרו וכן דמי השתתפות. אופן התשלום ומועדו יקבע בכל תערוכה בנפרד.
19.7 אוצר התערוכה יקבע ע"י מזמין התערוכה, בכפוף להסכמתו שהאוצר יעבוד בשיתוף פעולה עם שתי חברות עמותה בעלות ידע רחב במעשה טלאים, כדי לוודא התייחסות נאותה לקריטריונים האומנותיים. במידה ומזמין התערוכה לא ימנה אוצר מטעמו, התפקיד יוצע על ידי העמותה לאומנית מתחום אומנויות הטקסטיל, שתשמש כאוצרת הראשית ולצידה חברת עמותה בעלת ידע רחב בתחום מעשה הטלאים.
19.8 וועד העמותה ימנה לכל תערוכה חבר שופטות, אשר יכלול שתי שופטות מבין חברות העמותה ושופטת נוספת שהינה אומנית מתחום אומנויות הטקסטיל, בעלת ידע בסיסי במעשה טלאים.
19.9 השופטות בתערוכה ישפטו את היצירות לפי הקריטריונים שנקבעו בפרוטוקול התערוכה, לצורך בחירת היצירות שיכללו ויוצגו בתערוכה, ותדרגנה את היצירות, במידה ונקבע כי בתערוכה העבודות ידורגו ויישאו בפרסים.
19.10 אחראית התערוכות תיידע מראש בפרוטוקול התערוכה האם התערוכה נושאת פרסים. במידה והתערוכה כוללת חלוקת פרסים, ידווחו מספר הפרסים, ערכם, ונותני חסות חיצוניים במידה וקיימים.
19.11 חלוקת הפרסים תתקיים במעמד פתיחת התערוכה.
19.12 בתערוכה בה לא יחולקו פרסים כספיים, תקבלנה העבודות שהשיגו את מירב הנקודות בשיפוט, ציון לשבח.
19.13 חברה בעמותה המכהנת כשופטת/אוצרת בתערוכה, מנועה מלהשתתף באותה תערוכה.
19.14 חברה בעמותה המכהנת כחברת ועד או ועדת ביקורת רשאית להשתתף בתערוכה שמתקיימת בתקופת כהונתה, למעט כשופטת.
19.15 לשופטות ישולמו דמי נסיעה אל וממקום ריכוז העבודות לשיפוט, בהתאם לתעריף אשר נקבע מראש.
19.16 תהליך השיפוט יבוצע בתאריך ובמקום שהשופטות תסכמנה עליו.
19.17 תהליך הבחירה יתועד בגיליון שיפוט, ובכל גיליון יירשמו תוצאות השיפוט של כל שופטת ושקלול שלושת הציונים שניתנו על ידן. כל שופטת תחתום על הגיליון. סיכום הציונים יתבצע על ידי שתי נציגות העמותה, מבין חברות הוועד וועדת הביקורת.
19.18 כל חברה שיצירתה הוצגה בתערוכה והובאה לשיפוט, תקבל גיליון שיפוט עם החזרת יצירתה לאחר התערוכה. עותקים יישמרו בקלסר התערוכה.
19.19 החלטת השופטות הינה סופית ולא ניתנת לערעור.
19.20 הודעה בדבר קבלת/אי קבלת העבודה להצגה בתערוכה תימסר לחברה בדוא"ל או טלפונית על פי לוח הזמנים שנקבע לתערוכה. חברה שלא קיבלה הודעה עד למועד המפורסם, תפנה אל הועד לקבלת מידע.
19.21 חברה שתבקש לקבל הסבר או הבהרה מדוע עבודתה לא התקבלה או זכתה למקום בו דורגה, תוכל לפנות בכתב לאחראית התערוכות, ותשובה בכתב תועבר אליה בתוך שבועיים בצירוף עותק מטופס השיפוט.
19.22 בקשת חברה להשתתף בתערוכה והשתתפות בה תקנה לעמותה זכות להשתמש ביצירה לצורך יחסי ציבור לעמותה, ללא צורך באישור נוסף מאת החברה-היוצרת.

20. תערוכות בינלאומיות

20.1 העמותה רשאית ליזום השתתפות בתערוכות בינלאומיות בחו"ל.
20.2 רק חברת עמותה רשאית להשתתף בתערוכה.
20.3 על תערוכות בחו"ל יחולו הסעיפים הנוגעים לארגון תערוכות בארץ, בשינויים המחויבים.
20.4 אחראית התערוכות תדאג לאסוף את העבודות ולשלוח אותן לחו"ל.
20.5 אוצר התערוכה וחבר השופטים יקבעו ע"י הגורם המזמין בחו"ל.
20.6 עלות משלוח העבודות והחזרתן יחול על המציגות בלבד. אחראית התערוכות תמסור לחברות צפי עלויות מראש.

21. תערוכות בחסות העמותה

21.1 העמותה רשאית להעניק חסות לתערוכה פרטית של חברה בעמותה ובלבד שהחברה בעלת ותק של 4 שנים רצופות כחברה לפחות, ושכיהנה קדנציה אחת לפחות באחד ממוסדות העמותה.
21.2 חסות לא תינתן לתערוכה קבוצתית של חברות גם אם הן חברות העמותה.
21.3 חסות לתערוכה הינה רשות לשימוש בלוגו של העמותה במהלך התערוכה.
21.4 ההחלטה בדבר מתן חסות לתערוכה תתקבל על ידי רוב חברי ועד העמותה אשר יצביעו בעניין מתן החסות.
21.5 ארגון ועלויות התערוכה יחולו על המציגה בלבד.
21.6 במידה והתערוכה הינה פרטית, ללא חסות העמותה, חל איסור בשימוש בלוגו העמותה.

22. סדנאות

22.1 העמותה תארגן ימי סדנאות לחברות לפחות פעמיים בשנה.
22.2 בכל סדנה יקבע מראש מועד לסיום ההרשמה וביצוע תשלום, וגובה דמי הביטול בהן תחויב חברה אם ביטלה השתתפותה לאחר שנרשמה. ההרשמה לסדנה לאחר מועד סיום ההרשמה תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.
22.3 כל חברה תתבקש לרשום בטופס ההרשמה שלוש אפשרויות לבחירת סדנת עבודה.

22.4.1 השיבוץ לסדנאות העבודה יעשה על פי סדר הגעת הטפסים.
22.4.2 לחברה שבחרה שלוש סדנאות ואף אחת מהן לא נפתחה, תוצע לה סדנא חילופית או החזר כספי מלא.

22.4 העמותה רשאית להעסיק בסדנאות מורות שאינן בהכרח חברות בעמותה.
22.5 הועד יקבע את מספר המשתתפים בכל סדנא ויהיה רשאי לבטל סדנא או לערוך שינויים אחרים לפי הצורך.

23. אתר העמותה באינטרנט

23.1 האתר הינו שופרה של העמותה. באמצעותו ניתן לפרסם, להפיץ ולקדם את אומנות הטלאים בארץ ובעולם.
23.2 האתר יהיה פתוח בפני הציבור הרחב למעט מידע פנימי של העמותה המיועד לחברות בלבד.
23.3 הפורום באתר יהיה פתוח לשימוש חברות העמותה בלבד.
23.4 האתר ינוהל ע"י מתנדבת אחת לפחות מכלל חברות העמותה, בעלת ידע וכישורים ניהול האתר. מנהלת האתר תשנה ותעדכן תכנים באתר, בהתאם להנחיית יו"ר העמותה, בהתבסס על החלטות שהתקבלו ברוב קולות חברות וועד העמותה.
23.5 חברות הכותבות בפורום ומבקשות התייחסות של הוועד לדברים שנכתבו, חייבות להזדהות בשמן המלא, שאם לא כן לא תהיה התייחסות של חברי הוועד לפנייה או לדברים שהתפרסמו.
23.6 מנהלת האתר תהיה רשאית להסיר מן הפורום ומן האתר כל פרסום בעל תוכן בוטה, בלתי ראוי, בלתי הולם וכיוצב'.
23.7 שם הדומיין של האתר הינו רכוש העמותה, והגישה אליו תהיה בידי הוועד של העמותה.

24. עיתון העמותה

24.1 העמותה תפיק עיתון, אחת לשנה לפחות, אשר ייעודו לשמש במה לחברות העמותה להבעת דעות, החלפת חוויות ושיתוף במידע מקצועי.
24.2 איסוף הכתבות ייעשה על ידי מתנדבות מבין חברות העמותה. היה ולא תהיינה מתנדבות, ימנה הועד שתיים מחברותיו לתפקיד.
24.3 וועד העמותה יחליט על נפח העיתון.
24.4 עריכת העיתון תעשה ע"י חברות הועד בעזרת מתנדבות. והיה ולא ניתן לכלול בעיתון מסוים את כל הכתבות שנצברו עד למועד הפקתו, תועברנה חלק מהן לעיתון הבא שיפורסם.
נספח "א" לתקנון העמותה
קול קורא
שם התערוכה:
מיקום התערוכה:
מטרת התערוכה:
אוצר התערוכה:
שופטים:
כללים מנחים ליצירה:
ניתן להגיש (עד) … יצירות, שנעשו משנת…./יצירות מהשנה האחרונה/שנעשו במיוחד לתערוכה זו
מידות העבודה:
רוחב – ס"מ ( אינץ') מינימום עד ס"מ ( אינץ') מקסימום (+/- 5 ס"מ/"2)
אורך – ס"מ ( אינץ') מינימום עד ס"מ ( אינץ') מקסימום (+/- 5 ס"מ/"2)
טכניקות:
ניתן להשתמש במגוון הטכניקות המסורתיות והאומנותיות: מעשה חיבור ((patchwork, בדים
צבועים, צילומים מודפסים על בד, אפליקציות, הדבקות (fusing), קישוטי רקמה, כפתורים, חוטים מסוגים שונים. תיפורי- יד ו/או מכונה.
שכבות
העבודה תיעשה בשלוש שכבות ((Top, Batting & Lining/Backing- שכבה עליונה עשויה באחת הטכניקות, שכבת ריפוד ושכבת גב-העבודה.
תווית – תעודת הזהות של העבודה
בתחתית השמאלית של גב העבודה יש להצמיד תווית ובה פרטי הזיהוי של העבודה:
שם העבודה, מידות, שנת יצירה, שם היוצרת ועיר/ארץ מגוריה.
בעת הגשת העבודה יש לכסות את התווית בבד אטום בעזרת סיכות בטחון.
העבודות תמוספרנה טרם הגשתן לאוצרת לבחירה/לשופטות לשיפוט.
אמצעי תליה– שרוולים
לגב העבודה יחובר שרוול ברוחב 10 ס"מ ("4), בחלקה העליון של העבודה, סמוך לשוליים העליונים. במידה ושרוול נוסף יידרש, יהזה זה זהה במידותיו, ויחובר סמוך לשוליים התחתונים.
מוט לתליה
1. יש להגיש את העבודה בצירוף המוט המתאים, אליו יחוברו בשני הקצוות ווים לתליה (בדוגמת
סימן שאלה עם בורג בקצה – ?).
2. על המוט להיות שטוח ולא עגול ועוביו עד 1 ס"מ. אורכו יהיה קצר כדי 4-5 ס"מ מאורך הצלע אליה
יוצמד השרוול, רוחבו מקסימום 5 ס"מ.
3. יש לרשום על המוט את שם העבודה בלבד.
תיק נשיאה
מומלץ לתפור עבור העבודה והמוט כיסוי הולם מבד בצורה של שרוול סגור בצדו האחד ושרוך קשירה בצידו השני. יש לרקום או לכתוב בכתב ברור את שם היוצרת על הכיסוי כדי שניתן יהיה להחזיר את העבודה באריזתה המקורית. (העבודות תוגשנה לבחירה ללא הכיסוי). נא להימנע מלהגיש את העבודות בשקית ניילון.
חשוב לדעת:
1. ציטוט של טקסט ושימוש בלוגו מצריך אישור אקו"מ ובדיקה של זכויות יוצרים.
2. אין להעתיק יצירה קיימת.
3. אין למסגר עבודה במסגרת עשויה עץ, מתכת, פלסטיק וכדומה.
לוח זמנים:
מועד התערוכה:
תאריך תחילת ההרשמה:
תאריך סיום ההרשמה:
תהליך בחירת העבודות ושיפוט: בין תאריך …. לתאריך….
הודעה על קבלת/אי קבלת יצירה (כל ההודעות תשלחנה בדוא"ל):
היצירות תוגשנה ל (מקום איסוף מוגדר מראש) עד ליום:
מועד החזרת העבודות באמצעות (מקום פיזור מוגדר מראש):
הנחיות להגשה:
יש להקפיד על מילוי המידע הנדרש בטופס ההרשמה ולשלוח אותו בדוא"ל בצירוף 2 תמונות דיגיטליות מסוג JPEG, באיכות של dpi 300, כאשר אורך הצלע הארוכה ביותר הינה 1800 פיקסלים, לכתובת שתיוחד לתערוכה זו. יש להגיש תמונת מראה כללי של העבודה, כולל שוליים, ותמונה אחת של פרט.
המידע הדרוש בטופס ההרשמה הוא:
מידע אודות היוצרת:
• שם פרטי ושם משפחה:
• כתובת (רחוב, עיר, מיקוד)
• טלפון/סלולרי
• כתובת דוא"ל
• הצהרת היוצרת (50 מילים או פחות)
מידע אודות היצירה:
• שם היצירה:
• מידותיה (גובה X רוחב), בס"מ/אינצ'ים:
• יצירה נעשתה ע"י יוצרת אחת __ שתיים __ קבוצת יוצרות __(נא לסמן V )
• התיפורים נעשו בידי היוצרת__(כן/לא). אם לא – יש לציין שם המתפרת _______________
• חומרים וטכניקות (25 מילים או פחות):
• שם הצלם:
• היצירה הינה:
o מקורית__
o מחווה ליוצר אחר__ נא לציין שם היוצר _______________________________
o בהשראת __ נא לציין שם יוצר ויצירה _________________________________
• הסבר אודות היצירה (50 מילים או פחות):
טופס אשר לא ימולא כנדרש, תשלח הודעה ליוצרת בדוא"ל לתיקון. והיה ומועד ההגשה פקע, תיפסל הבקשה והיצירה לא תוגש לשיפוט.
בנוסף, תידרש היוצרת לאשר בחתימתה שהעבודה עומדת לרשות המארגנים לפרסום בכל אמצעי התקשורת העומדים לרשותם לשם קידום התערוכה ופרסומה ברבים.
דמי תשלום:
סכום דמי הרשמה, אופן ומועד התשלום:
הקריטריונים לשיפוט
התרשמות כללית
מראה כללי
התאמת היצירה לנושא
ניקיון העבודה
עיצוב
מקוריות, צבעוניות העבודה, התאמת דוגמת התפורים, קומפוזיציה ונקודת עניין.
ביצוע וטיב
היצירה עשויה משלוש שכבות: שכבת היצירה, שכבת הריפוד וגב העבודה
התאמת הטכניקה לנושא העבודה
דיוק בחיבורים, באפליקציה
איכות התפורים (בהתאם לביצועם ביד או במכונה)
איכות גב העבודה
איכות השוליים (Binding)
הערות כלליות:
בתערוכה בה יש אוצר, הוא הקובע את סדר תליית העבודות בתערוכה. באין אוצר – אומנית מתחום הטקסטיל תשמש כאוצרה ראשית כשלצידה חברת עמותה בעלת ידע רחב בתחום מעשה-טלאים והן יקבעו את סדר תליית העבודות