בעלי תפקידים

לעמותה ועד נבחר וכל עבודתו נעשית בהתנדבות.
הכספים העומדים לרשות העמותה מקורם בעיקר מדמי חבר שנתיים.
להלן שמות חברות האגודה הנושאות תפקידים:

יו"ר – יהודית שורץ, טל׳: 054-4504413
מזכירה – יונה הלפרין, טל׳: 050-7410930
גזברית – יפה יסף, טל׳: 054-7235170
אחראית אתר האגודה ומולטימדיה – מרים פלטונוב, טל׳: 052-2228177
אחראית תוכן – תרצה עמידן, טל׳: 052-3366132
ועדת ביקורת – רונית אילת, אתי קזס